Poppy Series

  

P#1 - Poppy Fan Vase

14" x 12" x 8"

SALE $495

 

 

P#5 - Large Fluted Poppy Bowl

10" x 16"

$450

 

 

P#17 - Poppy Trumpet Vase

19" x 11"

$650 - SALE $500